Wykaz stanowisk

o   Stanowisko nr 1/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zapewniania finansowania regionalnych inwestycji kolejowych w perspektywie finansowej 2021-2027 z poziomu krajowego

o   Stanowisko nr 2/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie proponowanego poziomu koncentracji tematycznej dla Celu Polityki 2 w ramach programów regionalnych Polityki Spójności UE na lata 2021-2027

o   Stanowisko nr 3/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie nieograniczania grup docelowych projektów z obszaru zdrowia finansowanych z EFS+ wyłącznie do osób defaworyzowanych

o   Stanowisko nr 4/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

o   Stanowisko nr 5/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przyznania przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na realizację zadań statutowych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w związku z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń dla lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim

Skip to content